Patsiendile

Soovitused seoses uue koroonaviiruse COVID-19 puhanguga

 

ERAKORRALINE ABI 24h

 • Tõeliselt erakorralise probleemiga tuleb pöörduda SA Pärnu Haigla Erakorralise Meditsiini Osakonda (EMO) aadressil Ristiku 1, Pärnu või kutsuda kiirabi tel 112

Eesti Haigekassa

 • klienditelefon 6696630 või infotelefon 16363
 • e-post: info@haigekassa.ee

Terviseamet

 • Paldiski mnt. 81, Tallinn 10617
 • Email: kesk@terviseamet.ee
 • Tel 6943500

Perearsti ööpäevane nõuandetelefon: 1220

 • Üleriigiline telefon, meditsiinilise nõu saamiseks 24 h ööpäevas (eesti ja vene keeles)
 • 1220 telefonilt saab nõu lihtsamate terviseprobleemide korral, juhiseid esmaseks abiks ning vajadusel ka infot tervishoiu korraldust puudutavates küsimustes
 • Helistamisel ei tuvastata helistaja isikut, helistada ja nõu küsida võivad ka ravikindlustuseta inimesed
 • 1220 on lauatelefonilt helistades esimesed 5 minutit helistajale tasuta, edasi kehtib kohaliku kõne hind
 • Mobiiltelefonilt helistades kehtib kohe helistamise algusest paketipõhine telefoniminuti hind
 • Lastearsti nõuandetelefon Lastearst kuuleb: 1599
 • Ajavahemikul 08.00 – 24.00

Mürgistusteabekeskuse telefon 16662

 • Telefon on avatud helistamiseks 24 h ööpäevas
 • Telefoniliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga
 • Välismaalt helistamiseks on number (+372 ) 626 93 90

Muud numbrid

 • 112 – KIIRABI / PÄÄSTEAMET
 • 1220 – PEREARSTI NÕUANNE
 • 1599 – LASTEHAIGLA “Lastearst kuuleb” (tasuline 24h)
 • 16 363 – HAIGEKASSA INFO
 • 16 106 6121 360 – SOTSIAALKINDLUSTUSAMETI- JA PENSIONIAMETI INFO
 • 800 2040 – OSTEOPOROOSI TELEFON
 • 126 – PSÜHHOLOOGILINE NÕU ja PEREKONNA MURED
 • 6466 666 – NOORTE NÕUANDE TELEFON
 • 800 2008 – RASEDUSKRIISI NÕUSTAMISE TELEFON NAISTELE (tasuta)
 • 166 62 – MÜRGISTUS INFOLIIN
 • 1707 – Narkootiliste, uimastavate ja joovastavate sõltuvusainete ning AIDS-i ja HIV infotelefon (24h)
 • 110 – POLITSEI

Lae alla blankett: PDF fail, DOC fail, ODT fail.
Esitage kirjalikult, elektrooniliselt digitaalallkirjastatud või tähitud kirjaga avaldus valitud perearstile posti või e-posti teel. Iga pereliikme kohta tuleb esitada eraldi avaldus.

 • Igal kindlustatul on olemas perearst, kelle ta on ise valinud või kes on talle määratud terviseameti poolt.
 • Oma perearsti saate kontrollida internetipangast e-teenuste alt, riigiportaalist eesti.ee  või küsida haigekassa klienditeenindusest kliendiinfonumbril 16363 (välismaalt helistades +372 669 6630).
 • Perearst on soovitav valida oma elukohale võimalikult lähedal.
 • Igal Eesti kodanikul ja elamisloa alusel Eestis viibival välismaalasel on õigus registreeruda perearsti nimistusse ja vahetada perearsti avalduse alusel, mille esitab isik perearstile.
 • Perearsti vahetamisel arvestatakse isiku üleminekut uue perearsti nimistusse järgmise kalendrikuu esimesest päevast, kuid üldarstiabi teenust osutab perearst patsiendi nimistusse avalduse esitamise päevast alates.
 • Igal perearstil on üks nimistu ja perearsti nimistu piirsuurusteks on 1200-2000 isikut või 2001-2400 isikut (viimasel juhul peab perearstiga koos töötama veel üks arsti kvalifikatsiooniga tervishoiutöötaja).
 • Samuti on igal perearstil oma kindel teeninduspiirkond, milleks on enamasti kohaliku omavalitsuse üksus või üksused (nt. Pärnu või Tartu linn, Värska vald või Toila vald).
 • Tallinna linn on jagatud teeninduspiirkondadeks tänavate kaupa ja selle tõttu on perearsti vahetamine keerulisem, kuna enamasti on igal teeninduspiirkonnal üks perearst.
 • Terviseamet on avanud ja avab käesoleval aastal Tallinnas nimistuid linnaosapõhise teeninduspiirkonnaga, et patsientidel oleks võimalik vahetada ja valida perearsti ning samuti leevendada perearstide töökoormust.
 • Info perearstinimistute ja perearstide teeninduspiirkondade kohta saab Terviseameti veebiregistritest „Perearstinimistud“.
 • Perearst võtab isiku nimistusse isiku enda, lapse puhul lapsevanema või eestkostja avalduse alusel. Vastsündinutel tekib küll kindlustuskaitse automaatselt, kuid lapsevanem peab peale lapse sündi ja isikukoodi saamist siiski esitama valitud perearsti nimistusse saamiseks ka avalduse. Perearsti nimistusse saamine ei toimu automaatselt.
 • Kui perearst ei ole Teile seitsme tööpäeva jooksul keeldumisest kirjalikult teatanud, kuulute tema nimistusse hiljemalt avalduse esitamisele järgneva kuu esimesest kuupäevast.
 • Perearst võib keelduda Teie võtmisest oma nimistusse juhul, kui tema nimistu on ületanud piirsuuruse (2000 isikut) või kui Teie alaline elukoht ei ole selle perearsti teeninduspiirkonnas. Perearst võib võtta oma nimistusse, olenemata piirsuuruse ületamisest, juba varem tema nimistusse kuuluvate isikute pereliikmeid.
 • Maavanem võib määrata perearsti nimistusse isikuid, kes pole omale valinud perearsti, isiku alalise elukoha alusel. Maavanem teavitab isikuid kirjalikult neile perearsti määramisest.
 • Perearst võib registreerida Teid  nimistusse sõltumata nimistu piirsuurusest ja nimistusse kantud isikute arvust, kui Teie:
  • avalduses märgitud Eesti rahvastikuregistri elukoha aadress on perearsti teeninduspiirkonnas või
  • perekonnaliige on registreeritud nimistusse. Pereliikme nimistusse registreerumisest on võimalik keelduda juhul, kui perearsti nimistu piirsuurus on täitunud ja pereliikme rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress ei asu perearsti teeninduspiirkonnas. Rahvastikuregistri andmeid on võimalik kontrollida aadressil www.eesti.ee

Esitage isiklikult või tähitud kirjaga avaldus uue perearsti nimele. Avalduse blankett: PDF

 • Kui perearst ei ole Teile seitsme tööpäeva jooksul keeldumisest kirjalikult teatanud, kuulute tema nimistusse hiljemalt avalduse esitamisele järgneva kuu esimesest kuupäevast.
 • Uue perearsti nimistusse arvamisel on vajalik esitada oma uuele perearstile väljavõte või koopia oma tervisekaardist “vana” perearsti juures.
 • Teie õigus saada väljavõte oma tervisekaardist tuleneb “Võlaõigusseaduse” §-st 769, “Isikuandmete kaitse seaduse” § 19 lõikest 2 ja “Avaliku teabe seaduse” §-st 4.

Jah, võib. Registreerimine perearsti vastuvõtule toimub tavalistel alustel. Ravikindlustuseta isikud tasuvad osutatud üldarstiabi eest ise; teenuse hinna kehtestamise õigus on perearstil (Sotsiaalministri määrus nr. 115 29.11.2001.a.). Vältimatu abi eest haige ise tasuma ei pea, sellistel juhtudel tasutakse perearstile riigieelarves ettenähtud vahenditest vastavalt Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa vahelisele lepingule (Sotsiaalministri määrus nr.115 29.11.2001.a.). Alus: Sotsiaalministri määrus „Perearsti nimistu piirsuurus, perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord“.

 • Palume vastuvõtule alati eelnevalt registreerida, seda ka kiireloomulise probleemi korral.
 • Vastuvõtule saab aja registreerida telefoni teel, interneti kaudu või perearstikeskuses.
 • Probleemi puhul, mis nõuab kiiremat sekkumist, kui Teile pakutud esimene vaba aeg, palume ühendust võtta oma pereõega.
 • Perearsti puhkuse või täiendõppel viibimise ajal on ägeda haigestumise korral võimalik pöörduda asendusarsti poole, telefonikontakt registratuuri või asendusarsti telefonil.
 • Retseptide pikendamise, tervisetõendite vormistamise ja muud planeeritavad tegevused soovitame ette võtta oma perearsti juures (Tutvu oma perearsti puhkusel viibimise ajaga Vastuvõtuajad lehel).
 • Kui Te ei saa tulla vastuvõtule kokkulepitud ajal, siis palun tühistage oma aeg esimesel võimalusel helistades registratuuri, et aja saaks keegi teine abivajaja.
 • Kui Te jõuate vastuvõtule ajal, mil Teile planeeritud vastuvõtuaeg on läbi, on õigus Teid mitte vastu võtta ja Teil tuleb kokku leppida uus visiidiaeg.
 • Eelisjärjekorras teenindatakse etteregistreeritud patsiente.
 • Juhul, kui Te soovite rääkida arstiga mitmest probleemist, palun registreerige 2 aega.
 • Kui Teiega tuleb vastuvõtule kaasa pereliige või lähedane, kes soovib samuti oma terviseprobleeme arutada, siis peab ka tema arstile aja kinni panema.

Pereõe vastuvõtt toimub paralleelselt arstiga. Pereõe vastuvõtule saab registreerida pereõe kaudu. Pereõe pädevusse kuuluvad:

 • Esmaste ägedate haigete vastuvõtt ja nõustamine, vajadusel konsulteerimine arstiga
 • Kroonilisi haigusi põdevate patsientide jälgimine, analüüside korraldamine ja nõustamine
 • Tervete imikute kasvu ja arengu jälgimine, vaktsineerimine
 • Haavade sidumised, protseduurid

Kordusretsepte saab tellida helistades pereõe kabinetti või pöörduda koha peal pereõe poole.
TELEFONI TEEL EI PIKENDATA esmakordselt või ühekordselt vaja minevat ravimit, samuti unerohtude, rahustite ja teiste psühhotroopsete ravimite retsepte. Retsepti valmistamise tähtaeg on 3 tööpäeva.

 • Haigestumise korral, kui vajate töövõimetuslehte või lapse haigestumise korral hoolduslehte, võtke palun esimesel päeval ühendust perearstikeskusega. Pereõde annab Teile esmased tegutsemisjuhised ja määrab arsti vastuvõtu aja.
 • Kui selgub, et töövõimetuslehte ei lähe vaja, saab selle tühistada.
 • Tagantjärele haiguslehte avada ei saa va. traumade või erakorralist abi vajanud juhtumite puhul, kui töövõimetusleht väljastatakse kiirabikaardi või Erakorralise Meditsiini Osakonna patsiendikaardi alusel 2 tööpäeva jooksul.
 • Kokkulepitud ajal vastuvõtule mitte ilmumise korral, loetakse see töövõimetuslehe režiimi rikkumiseks ja perearstil lasub seadusega kohustus see töövõimetuslehele märkida. Režiimi rikkumise päevast edasi võib töövõimetuslehte küll jätkata, kuid töölt puudutud päevade eest tasumist ei jätkata. Režiimi rikkumiseks loetakse ka vastuvõtule ilmumist alkoholi- või narkojoobes.
 • Eriarsti konsultatsiooni vajaduse otsustab ja saatekirja kirjutab perearst. Saatekirja saamiseks on vajalik tulla arsti visiidile.
 • llma perearsti saatekirjata saab pöörduda: naistearstile, naha- ja suguhaigustearstile, silmaarstile, tuberkuloosiarstile, hambaarstile, psühhiaatrile ja tõeliselt erakorralise probleemi korral erakorralise meditsiini osakonda.
 • Saatekirju ei väljastata patsiendi nõudmisel või tagantjärele.
 • Kui olete end registreerinud eriarsti vastuvõtule perearstiga nõu pidamata, tuleb Teil teenuse eest ise tasuda ning perearstil on õigus saatekirja väljastamisest keelduda.
 • Koduvisiidi soovist (nimi, aadress, kontakttelefon) andke teada helistades kl 8-12 pereõele või registratuuri. Koduvisiit on tasuline (vt hinnakirja). Kuna koduvisiidil on võimalused väga piiratud, soovitame võimalusel perearstikeskusesse pöörduda.
 • Esmane nõustamine pereõe poolt toimub telefoni teel. Vajadusel helistab arst Teile tagasi asjaolude täpsustamiseks ja lepib kokku vastuvõtu või koduvisiidi aja.
 • Mootorsõiduki juhi tervisetõendi tegemisel on eelnevalt vaja täita ja digitaalselt allkirjastada tervisedeklaratsioon aadressil www.digilugu.ee. Seejärel registreerida aeg pereõe vastuvõtule ja kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid või läätsed, kui Te neid kasutate. Mootorsõidukijuhi tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega. Tõendi väljastame ainult meie perearstikeskuse nimistusse kuuluvale isikule. Tõend on tasuline (vt. hinnakiri) ja väljastatakse digitaalselt.
 • Relvaloa tervisetõendi tegemisel on samuti vajalik pereõe vastuvõtule registreerumine. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid või läätsed, kui Te neid kasutate. Kõik  relvaloa tervisetõendit taotlevad isikud peavad käima psühhiaatri konsultatsioonil. Relvaloa saamiseks vajalikud tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega. Relvaloa tervisetõendeid väljastame ainult meie perearstikeskuse nimistusse kuuluvale isikule. Tõend on tasuline (vt. hinnakiri).
 • Kooli puudumistõendeid perearstid ei väljasta Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahv 36 alusel. Puudumistõendeid väljastavad lapsevanemad.
 • Laagritõendeid (laste-, spordi-, puhke- vm laagritesse) perearstid ei väljasta. Vastavalt sotsiaalministri määrusele Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele teavitab laagri juhatajat lapse tervisehäiretest ja vajalikest eritingimustest lapsevanem. Seega julgustame kõiki lapsevanemaid laagritõendeid ise välja kirjutama.
 • Tõendeid jalgpalli mängivatele lastele perearstikeskus ei väljastata. Soovi korral võib välja trükkida Eesti Jalgpalli Liidu infokirja spordiklubidele.
 • Igasugused muud tõendid ja dokumendid, mille väljastamine pole seadusandlusega nõutud, on tasulised (vt. hinnakiri).
 • Perearsti vastuvõtuaeg on vähemalt 20 tundi nädalas (5 tööpäeval nädalas vähemalt 4 tundi päevas, kusjuures vähemalt 1 vastuvõtt nädalas toimub õhtusel ajal – kuni kella 18.00), millele lisandub aeg muudeks tööjuhendis ettenähtud tegevusteks.
 • Pereõe iseseisev vastuvõtuaeg on vähemalt 20 tundi nädalas, millele lisandub aeg muudeks tööjuhendis ettenähtud tegevusteks.
 • Vastuvõtuajad peavad olema igal tööpäeval ajavahemikus 8-18.
 • Perearsti tegevuskoht peab olema avatud ja patsientide vastuvõtule registreerumine tagatud tööpäeviti vähemalt 8 tundi päevas.
 • Tervisetõend, mis ei ole tervishoiuteenuse osutamisega seotud, tuleb patsiendile väljastada 15 päeva jooksul.
 • Teave perearsti tegevuskoha lahtioleku- ja vastuvõtuaegade kohta ning andmed sidevahendite (telefon, e-posti aadress) kohta peavad olema nähtaval kohal perearsti tegevuskohas ja veebilehel selle olemasolul.
 • Perearst peab teavitama inimesi, kuhu ja kelle poole saab pöörduda arstiabi või meditsiinilise nõu saamiseks väljaspool tema vastuvõtu aega.
 • Perearst korraldab oma ajutise äraoleku ajal enda asendamise teise perearsti poolt.

Perearsti ja pereõe töökorraldusest saab täpsemalt lugeda Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhendist.

 • Töövõime hindamiseks ja/või puude vormistamiseks on patsiendil või tema esindajal tarvis täita ekspertiisitaotluse blankett. Blanketti on võimalik arvutist välja printida ja postiga saata. Samuti võib blanketi saada raamatukese kujul Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusest (Pärnu, Lai 14) või Pärnumaa Töötukassast (Pärnu, Hommiku 1). Vajadusel abistavad taotluse täitmisel Sotsiaalkindlustusameti ja Töötukassa klienditeenindajad.
 • Eelnevalt oluline käia perearsti vastuvõtul, et arst saaks kirja panna patsiendi tähtsamad kaebused ja teha objektiivse läbivaatuse.
 • Pärast seda, kui perearst on omalt poolt dokumendid Sotsiaalkindlustusametisse saatnud, vaadatakse seal läbi nii patsiendi kui perearsti (ja haiglaarsti(de)) täidetud dokumendid.
 • Otsus püsiva töövõimetuse ja/või puude astme määramise kohta tuleb patsiendile kirjalikult postiga ning perearstile kirjalikult või digitaalselt.